język polski język angielski
biegły rewident

KARTA INFORMACYJNA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE

Szanowni Państwo,
Informacje podane w karcie informacyjnej zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania oferty cenowej w zakresie badania sprawozdania finansowego.

I. INFORMACJE O FIRMIE

Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Przedmiot działalności

 

Wyszczególnienie Wartość na koniec roku poprzedzającego rok badany Wartość na koniec roku badanego

Suma bilansowa (w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
Wynik finansowy netto (w tys. zł)
Wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług (w tys. zł)
Wartość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (w tys. zł)
Liczba dostawców:
a) krajowych
b) zagranicznych
Liczba odbiorców:
a) krajowych
b) zagranicznych
Liczba pracowników
Liczba oddziałów

 

Czy księgowość prowadzona jest przez dział księgowy? Liczba osób w tym dziale.
Czy występuje leasing finansowy (ile umów)?
Ilość zadań inwestycyjnych.
Nazwa firmy audytorskiej przeprowadzającej ostatnie badanie
Proponowany termin badania:
Czy sprawozdanie jednostki wchodzi do sprawozdania grupy kapitałowej?
Czy opinia i raport mają być sporządzone w języku obcym/jakim ?
Osoba upoważniona do kontaktu i telefon

 
II. Pozostałe informacje (jeśli dotyczą Państwa Firmy).

Czy badanie obejmie sprawozdanie skonsolidowane?
Skład grupy kapitałowej:
- spółki zależne
- spółki stowarzyszone
Czy jednostki objęte konsolidacją prowadzą ten sam rodzaj działalności?
Czy w ciągu badanego okresu dokonywano transakcji sprzedaży/zakupu jednostek konsolidowanych?
Czy w ciągu okresu badanego lub poprzedniego nastąpiło połączenie?
Data połączenia, ilość jednostek łączonych

2 + 1 =


   | O Nas | Usługi | Rekomendacje | Galeria | Kontakt |     © 2010 Buchalter Wiesław Rychter     tworzenie stron www

 
Wejść: 1690, w tym 14 dzisiaj.
Wyświetleń: .